rasas
Kinshasa
rickshas
kashas
rickshaws
pashas
rakes
crankshaft
rakis
rakishness
rakish
baksheesh
rakus
hawkshaws
rockshaft
crankshafts
Cruikshank
Falashas
Kalidasa
Lake Nyasa
Powered by Merriam-Webster